arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidstvistloven (Innbundet)

Forfatter:

, , , , og

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 252
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202293604
Kategori: Jus
Fag: Arbeidsrett
Nivå: Akademisk
Omtale arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidstvistloven

Arbeidstvistloven er den grunnleggende loven for tariffavtalesystemet. Den regulerer tariffavtalenes rettsvirkninger, og det forhandlings-, meklings- og konfliktløsningssystemet som knytter seg til tariffavtalene, med Riksmekleren og Arbeidsretten som sentrale institusjoner. De fleste av Arbeidsrettens saker gjelder tolkning av tariffavtaler og påståtte brudd på tariffavtaler.

Arbeidstvistloven bygger på og viderefører grunnsynet om at arbeidslivets parter gjennom organisering er jevnbyrdige, med frihet til å regulere lønns- og arbeidsvilkår gjennom forhandlinger og tariffavtaler, og at stabilitet og arbeidsfred i arbeidslivet kan sikres på denne måten.

Arbeidstvistloven gir regler om inngåelse, varighet og oppsigelse av tariffavtaler, og om forholdet mellom tariffavtalene og de individuelle arbeidsavtalene (ufravikelighetsprinsippet). Fører forhandlinger mellom partene ikke til enighet om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde i tiden fremover (interessetvist), vil arbeidskamp kunne iverksettes. Det ville likevel være samfunnsmessig uheldig om streik, lockout eller annen arbeidskamp kunne finne sted bare fordi partene ikke ble enige. Derfor har Riksmekleren adgang til å påby mekling, og skal derfor underrettes. Midlertidig forbud mot arbeidskamp kan nedlegges inntil en av partene ber om at meklingen avsluttes (tvungen mekling).

I tariffperioden kan streik, lockout eller annen arbeidskamp ikke anvendes om spørsmål som er regulert ved tariffavtale (fredsplikt). Tvister om tariffavtalers gyldighet, forståelse eller eksistens (rettstvister) skal løses rettslig, og ikke ved bruk av arbeidskamp. Ulovlig eller tariffstridig arbeidskamp medfører erstatningsansvar. Slike rettstvister behandles også av Arbeidsretten, om ikke voldgift er avtalt.

Kommentarene til de enkelte bestemmelsene gir en detaljert oversikt over lovforarbeider og rettspraksis mv., herunder forarbeidene til de to tidligere arbeidstvistlovene av 1915 og 1927 og rettspraksisen som knytter seg til disse, som fortsatt er av vesentlig betydning.

arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidstvistloven er et praktisk, oversiktlig og anvendelig oppslagsverk for advokater, arbeidsgivere, fagforeninger og tillitsvalgte, personalledere og studenter. Den er tilgjengelig både i bokform og som en del av nettjenesten på www.arbeidsrett.no.

Til toppen