Elisabeth Botterli
© Foto: Fredrik Arff

Elisabeth Botterli